Vårt miljöarbete

Heddas miljöpolicy är att arbeta för att vara det mest miljövänliga alternativet.
Genom att genomgående och kontinuerligt arbeta med följande punkter arbetar vi för en bättre miljö:

– Att alltid tänka efter hur vi använder medicinskt material och källsortera noggrant,
– Att följa aktuell lagstiftning och riktlinjer för miljöarbete,
– Att inneha hög kompetens bland anställda, utföra kontinuerlig uppföljning och utbildning av nyanställd personal,
– Att vara transparenta om företagets påverkan på miljön,
– Att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att jorden och dess naturresurser inte påverkas negativt över tid,
– Att överväga hela livscykeln för de produkter eller tjänster som du levererar, innan och efter leverans. Hur de tillverkas, under vilka former, med vilken typ av energi och hur dina kunder avyttrar dina produkter? Hur transporteras de? Vad kan du göra för att förbättra? Har produkterna någon form av miljömärkning,
– Att inneha åtagande om att förebygga och minska miljöpåverkan,
– Att inneha åtagande om att överensstämmelse med relevanta lagkrav,
– Att inneha åtagande om att förbättra/årlig översyn/regelbunden översyn av miljöarbetet,
– Att försäkra sig om att policyn kommer att implementeras och kommuniceras.