EU

Öppettider: Helgfri vardag 08:00-16:00
Telefon: 08 502 37 506
Mail: info@heddacare.se (Ej patientärenden)

Välkommen till vår mottagning som finns på Sveavägen 17, plan 7. Ingång via hötorgsgången, eller från sergelgatan från sergelgången. Portkod B1718.

Tryck på våning 7 innan du stiger in i hissen.

Vi utför din hälsokontroll enligt ditt underlag från EU.

Vart utförs undersökningen?

I dagsläget utförs undersökningen på Sveavägen 17, Hötorget, Stockholm.
Vi kan komma att utöka med Malmö till årsskiftet 2023/2024.
Om ni är 6 eller fler personer som kan utföra undersökning vid samma tillfälle kontakta oss så försöker vi komma till er.

Hur går det till?

 1. Du kontaktar oss och bokar en tid för ditt besök. Besöket tar ca 1 timma.
  Om du är kvinna och ska utföra ett gynekologiskt besök bokas detta separat, besöket hos gynekologen tar ca 30 min.
 2. Du kontaktar EU för att få ditt underlag för besöket. Du måste medta både annex 1 och annex 2 vid besöket. Båda dokumenten ska signeras av dig.
 3. Vi skriver remiss för blod och urinprov som du lämnar minst 3 dagar inför ditt besök.
 4. Vid ditt besök kommer följande att undersökas:
  (skillnader finns beroende på ditt screeningprogram)
  – Undersökning av hudförändringar på kroppen,
  – Kroppsundersökning av hjärta, lungor, puls och blodtryck,
  – EKG,
  – Audiogramscreening, vid avvikelse erbjuder vi remiss för omfattande audiogram,
  – Undersökning av synskärpa (för dig utan glasögon),
  – Genomgång av provsvar,
  – Sammanfattning och eventuell remiss för uppföljning eller vidare undersökning.
 5. Du får en skriftlig sammanfattning skickad till din hemadress.

Kostnad

Besöket faktureras till EU enligt ditt underlag, vilket innebär att du inte betalar något på plats för ditt besök. I de fall EU inte ersätter din kostnad för besöket kommer vi att vidarefakturera kostnaden för besöket till den som erhållit undersökningen.

Sjukresa

Hälsoundersökningen inom EU kommissionen sker hos privat vårdgivare, detta innebär att du inte har rätt till sjukresa för ditt besök.

Läs mer här.

Opening hours: Weekdays excluding weekends 08:00-16:00
Phone: 08 502 37 506
Mail: info@heddacare.se (Not patient related matters)

Welcome to our reception located at Sveavägen 17, floor 7. Entrance via Hötorgsgången, or from Sergelgatan from Sergelgången. Door code B1718.

Press floor 7 before entering the elevator.

We perform your health check according to your documents from the EU.

Where is it located

The examination is currently being carried out at Sveavägen 17, Hötorget, Stockholm.
We may expand with Malmö until the turn of the year 2023/2024.
If you are 6 or more people who can carry out an examination at the same time, contact us and we will try to get to you.

How does it work?

 1. You contact us and book an appointment for your visit. The visit takes about 1 hour. If you are a woman and are going to have a gynecological visit, this is booked separately, the visit to the gynecologist takes about 30 minutes.
 2. You contact the EU to get your documents for the visit. You must bring both Annex 1 and Annex 2 to the visit. Both documents must be signed by you.
 3. We write a referral for blood and urine samples that you leave at least 3 days before your visit.
 4. During your visit, the following will be examined:
  (differences exist depending on your screening program)
  – Examination of skin changes on the body,
  – Body examination of heart, lungs, pulse and blood pressure,
  – ECG,
  – Audiogram screening, in case of deviation we offer a referral for a comprehensive audiogram,
  – Examination of visual acuity (for you without glasses),
  – Review of test answers,
  – Summary and possible referral for follow-up or further investigation.
 5. You will receive a written summary sent to your home address.

Cost

The visit is invoiced to the EU according to your documentation, which means that you do not pay anything on the spot for your visit. In cases where the EU does not reimburse your cost for the visit, we will pass on the cost of the visit to the person who received the examination.