Friskt företag

Ett friskt företag innebär hälsosamma, trygga och säkra arbetsförhållanden. Friska och trygga medarbetare ger både energi och kraft till ett sunt företag på alla plan.

Det förutsätter att man agerar systematiskt med sitt arbetsmiljöarbete. Dessutom finns regleringar i arbetsmiljölagen kring det ansvar som en arbetsgivare har för sina medarbetare och deras arbetsmiljö som måste följas.

Tillsammans med våra hälsocoacher och hälsostrateger kan vi hjälpa er att utarbeta strategier och planer som både följer lagens krav men framför allt skapar en arbetsplats där medarbetarna får alla förutsättningar för att leverera inom sin yrkesroll, både på kort och på lång sikt. Hållbart för individ så väl som företag helt enkelt. 

Våra tjänsten för ett friskt företag består av:

  • Företagsanalys
  • Hälsostrategi
  • Arbetsmiljö

Företagsanalys
Första steget i att hjälpa ert företag är att vi tillsammans kartlägger situationen i er verksamhet samt behov som ni och era medarbetare har. Varje organisation är unik och har specifika förutsättningar avseende både den fysiska och den psykosociala miljön.

Vår hälsostrateg går igenom er arbetsmiljö och tittar på parametrar som är grundfundamenten ur medarbetarnas, företagets och arbetsmiljölagens perspektiv.

Hälsostrategi
En hälsostrategi innebär att ni som företag lägger upp en långsiktig och genomtänkt plan för hur hälsa ska vara en naturlig del i er organisation.

Enskilda hälsofrämjande aktiviteter är ett bra steg i rätt riktning men utan en sammanhållande idé om vad det ska leda till och hur alla medarbetare ska kunna inkluderas så blir det ofta begränsad effekt. God hälsa är lätt att ta för givet och det är först när besvär uppstår som man inser konsekvenserna och inte minst kostnaden för det.

Vi hjälper er att ta fram en strategi anpassad för ert företag och era medarbetare, på deras individuella nivå. 

Arbetsmiljö
Alla arbetsgivare har ansvar för arbetsmiljön på företaget, enligt arbetsmiljölagen. AML fastställer regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.

Vi hjälper er att säkerställa att ni uppfyller kraven.